Tancas serradas a muru

Tancas serradas a muru
Fattas a s’afferra afferra
Si su chelu fit in terra
L’haiant serradu puru!

(1987 – di Melchiorre Murenu)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy