S’omine nou

Deus non tich’andes
Si m’intendes
Non tich’andes

At nau chi semus totus, totus frades fizu tou
Totu cantos dae una mama, iss’at nau
At nau de ponner mente a beru a su faeddare sou
E de l’ammentare bene, iss’at nau

S’omine nou
Ch’iscurtat sa vida
S’omine nou ub’est?

Deus non tich’andes
Si m’intendes
Non tich’andes

At nau chi nos depimus azudare fizu tou
“Totu cantos a cumone” iss’at nau
Ma in custu mundu ‘e oe d’onzunu pessat a su sou,
Finamentra sos pizinnos fachen gai

S’omine nou
Ch’iscurtat sa vida
S’omine nou ub’est?

S’omine nou
Ch’iscurtat su chelu
S’omine nou ub’est?

At nau chi semus abba, semus focu fizu tou
“Semus fozas a su entu” iss’at nau
Chei s’abba e chei su focu no’ abbarramus frimmos mai
Chei sas fozas che ruimos semper gai

S’omine nou
Ch’iscurtat sa vida
S’omine nou ub’est?

Deus non tich’andes
Si m’intendes
Non tich’andes.

(2002 – di Piero Marras e Mario Chessa)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy