S’Anghelu Areste

Naschidu so areste
Intr’a domo
Creschidu peus de sa peste
Finz’a como

Sa vida mia malincrinada
Bos paret chi l’hapa furada
Eppuru deo
Bos naro
Deo bos naro

Bolat a mie
S’Anghelu areste
Isse chi este
S’Anghelu ‘e Deus

Cheret a mie
Frade cun frade
Sorre cun sorre
Giustu cun reu
Anima perdida

Naschidu so reberde
In su coro
Riende de chie si perdet
A s’iscuru

E chena tempus de imbetzare
Proende so, abba a su mare

Chircat a mie
S’Anghelu areste
Isse chi este
S’Anghelu ‘e Deus

Cheret a mie
Frade cun frade
Sorre cun sorre
Giustu cun reu

Sambene e abba
Mele cun sapa
Accumpanzande Nanneddu Meu

Isseparande
Terra cun lande
Sias beneittu Peppinu Mereu
Anima perdida.

(2023 – di Franco Castia e Marco Piras)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy