Noranta (occh’annu)

Norant’annos cheren narrer tantu
Ripigliande custa tiritera
Nudda nudda est arribare a chentu
Calchi unu pensat finindela

Calchi unu pensat finindela
Norant’annos cheren narrer tantu
Nudda nudda est arribare a chentu
Ripigliande custa tiritera

Cun su mundu intreu sutta sos pese
E cussos ballandesila
Sas edades puru chi sian trese
Su benidore est issu ebbia

Emmo goi, finzas a noranta occh’annu

E sas bortas chi nos faghen male
Lassabichelas a perdonare
Una manu azzuada a cantare gasie
Custu mutu lu sonat un’ater’una

Cun su mundu intreu sutta sos pese
E cussos ballandesila
Sas edades puru chi sian trese
Su benidore est issu ebbia

Ello goi, finzas a noranta occh’annu

Custos pese cherene ballare
Ca de su mundu minde rio
Sos pese cherene ballare
E de su mundu tottu minde rio

Norant’annos cheren narrer tantu
Ripigliande custa tiritera
Norant’annos cheren narrer tantu
Nudda nudda est arribare a chentu.

(1993 – di Franco Castia e Mario Chessa)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy