Lettera a Nanni Sulis

Nanneddu meuNanneddu meu
Nanneddu meu su mundu est gai

A sicut erat, a sicut erat
A sicut erat non torrat mai

Semus in tempos de tirannias, infamidades e carestias
Como sos populos cascant che cane, gridende forte: cherimus pane

Famidos, nois semus pappande pan’e castanza, terra cun lande
Terra c’a fangu torrat su poveru senz’alimentu, senza ricoveru

Cuddas banderas numeru trinta de binu ‘onu, mudad’hant tinta
Appenas mortas cussas banderas non piùs s’osservant imbreagheras

Nanneddu meuNanneddu meu
Nanneddu meu su mundu est gai

A sicut erat, a sicut erat
A sicut erat non torrat mai

Semus sididos in sas funtanas, pretende s’abba parimus ranas
Peus su famene chi, forte, sonat sa janna a tottus e non perdonat

Mudant sas tintas de su quadru, s’omin’onestu diventat ladru
E gai chi tottus faghimos gherra pro pagas dies de vida in terra

Adiosu, Nanni, tenedi contu, faghe su surdu, ettad’a tontu
A tantu, l’ides, su mund’est gai: a sicut erat non torrat mai

Nanneddu meuNanneddu meu
Nanneddu meu su mundu est gai

A sicut erat, a sicut erat
A sicut erat non torrat mai.

(2022 – di Peppino Mereu)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy