Lettera a Nanni Sulis (Nanneddu meu)

Nanneddu meuNanneddu meu
Nanneddu meu su mundu est gai

A sicut erat, a sicut erat
A sicut erat non torrat mai

Semus in tempos de tirannias, infamidades e carestias

Como sos populos cascant che cane, gridende forte: cherimus pane

Famidos, nois semus pappande pan’e castanza, terra cun lande

Terra c’a fangu torrat su poveru senz’alimentu, senza ricoveru

Semus sididos in sas funtanas, pretende s’abba parimus ranas

Nanneddu meuNanneddu meu
Nanneddu meu su mundu est gai

Adiosu Nanni meu

Cuddas banderas numeru trinta de binu ‘onu, mudad’hant tinta

Appenas mortas cussas banderas non piùs s’osservant imbreagheras

Adiosu, Nanni, tenedi contu, faghe su surdu, ettad’a tontu

A tantu, l’ides, su mund’est gai: a sicut erat non torrat mai.

(1987 – di Peppino Mereu)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy