Amistade

Terra fatta a teracca est custa na’
Nuda terra ispozada o ite na’
Ca nos sunu furande tottu
Ma nos lassana su dispettu

Zente mala mala nonde morit
Nonde morit morit zente mala

Tantu proet inue hat proidu jà
Tantu niunu pro bois s’infundet mai
Ma sind’hat a pesare torra
Unu ‘entu dae sutta ‘e terra

Zente mala mala nonde morit
Nonde morit morit zente mala

E si b’hat una manu santa
Chi nos giuttat a manu tenta
Unu manu su piantu assuttat
Manu ‘e solidade

Su frade iscultet su frade
E issu proet a faeddare
Sa limba de s’amistade
Si solu si l’ammentat.

(1993 – di Franco Castia, Mario Chessa e Marco Piras)

© 2024 - Bertas Official Website - Tutti i diritti riservati

Finanziamenti da Enti pubblici ex art. 1 commi 125-129 L. 124/2017 Privacy Policy